Köp biljett
Lärare undervisar en grupp elever

Byggstenarna för upptäckar­glädje

Som människa befinner du dig i ett ekosystem av olika relationer, platser och händelser. Hur kan skolan, jobbet och våra aktiviteter på fritiden påverka våra attityder till naturvetenskap och teknik?

Tillsammans med forskare har Science Museum Group i Storbritannien forskat kring vad som påverkar våra attityder till naturvetenskap och teknik. De kallar det för Science Capital - vi kallar det för vetenskapligt kapital.

Den forskningen är en del av grunden till Upptäckarglädje för alla. De identifierade olika byggstenar, dimensioner, som påverkar vårt vetenskapliga kapital. Genom att fylla på med upplevelser och erfarenheter inom åtta dimensioner kan vi påverka både vår egen och andras attityder till naturvetenskap och teknik. De här dimensionerna kan grupperas som fyra områden som tillsammans utgör ditt personliga vetenskapliga kapital:

  • Vad du kan
  • Vem du känner
  • Dina attityder
  • Vad du gör

Genom hela livet påverkas storleken på vårt vetenskapliga kapital utifrån våra erfarenheter. Forskningen inom science capital består av flera projekt som du kommer kunna läsa mer om i modulen, forskningen bakom Upptäckarglädje.

Det europeiska projektet SySTEM 2020 visar på vikten av ekosystemet med mänskliga relationer, platser och händelser och att vi kan förändra vårt vetenskapliga kapital. I SySTEM 2020 filmen Meet Naomi visas hur det Naomi möter påverkar hennes hur hon tänker, känner och talar om upplevelser relaterade till naturvetenskap och teknik.

Åtta byggstenar

Attityder om naturvetenskap och teknik

Attityder om naturvetenskap och teknik

Inom science capital förhåller man sig till åtta dimensioner som kan ses som byggstenar som påverkar våra attityder till naturvetenskap och teknik. Nedan följer de åtta byggstenarna så som vi översätter och tolkar dem i vår kontext. Idag saknas en vedertagen terminologi på svenska. Här kan du läsa om science capital och de åtta byggstenarna.

Litteracitet

- science literacy

Kunskap inom naturvetenskap och teknik och en förståelse för metoder och processer inom området. Det handlar om att kunna använda sig av naturvetenskap och teknik i sitt dagliga liv genom att tillexempel undersöka något systematiskt, att söka fakta, att lösa problem, att kritiskt granska information eller att använda korrekt terminologi.

Attityder och värderingar

- science related attitydes and values

Se naturvetenskap och teknik i vardagen och att se och förstå hur naturvetenskap och teknik bidrar till våra liv.
Det handlar om en känsla att naturvetenskap och teknik är något jag kan använda mig av.

Kunskap om överförbarhet

- knowledge about transferable skills

Att veta och förstå hur kunskaper och förmågor inom naturvetenskap och teknik kan användas inom en mängd olika områden och yrken.
Det handlar om att förstå att genom naturvetenskap och teknik tränar vi på ett sätt att tänka, att analysera fakta och att ställa bra frågor - förmågor som vi har nytta av både i yrkeslivet och privat oavsett om vi väljer en karriär inom naturvetenskap och teknik eller inte.
The Royal Society har tagit fram både en affisch och en film som visar hur utbildning inom naturvetenskap och teknik är relevant för alla, oavsett yrke och intresse.

Mediakonsumtion

- Consumption of science related media

Handlar om att till exempel titta på TV program, YouTube, lyssna på poddar, spela spel eller läsa böcker som handlar om naturvetenskap och teknik.

Deltagande i aktiviteter utanför skolan 

- Participation in out-of-school learning activities

Att delta i aktiviteter på sin fritid som kan kopplas till naturvetenskap och teknik.
Det kan vara mer självklara aktiviteter som naturvetenskapliga och tekniska museer, kodklubb eller scouterna men också fotbolls- eller dansträningen så länge som naturvetenskapen och tekniken synliggörs. Det kan även handla om organiserade aktiviteter som kurser på museer men också om de skaparaktiviteter och experiment som görs tillsammans vid köksbordet.

Kunskaper, förmågor och utbildning inom familjen 

- Family science skills, knowledge and qualifications

Handlar om vilka utbildningar, kunskaper och intressen inom naturvetenskap och teknik som finns inom familjen.

Relationer till personer som arbetar med naturvetenskap och teknik

- Knowing people in science related jobs/rolls

De som du har meningsfulla relationer till och vad de arbetar med.
Det kan vara yrken med tydlig koppling till naturvetenskap och teknik som till exempel läkare. Det kan också vara yrken som traditionellt sett inte beskrivs som naturvetenskapliga eller tekniska som till exempel kock, men där naturvetenskapen och tekniken synliggörs. Det kan även vara karaktärer från exempelvis böcker, filmer eller influensers som väcker nyfikenhet till att själv testa eller identifiera sig med naturvetenskap och teknik. Det handlar också om att sätta naturvetenskapen och tekniken i en yrkesrelation, vem/vilka använder den här naturvetenskapen och tekniken.

Samtala med andra

- talking to others about science

Handlar om att prata om naturvetenskap och teknik med vänner, syskon, föräldrar och andra i sin omgivning.

Naturvetenskap och teknik

Att arbeta med eller inom området

Illustration av biljetter

Att arbeta med eller inom området

Naturvetenskap och teknik har något att erbjuda oavsett om du jobbar inom det eller ej. Det du lär dig kan användas i många olika områden. Alla ska inte bli naturvetare eller ingenjörer men det grundläggande förhållningssättet kan hjälpa en i livet.

Den demokratiska aspekten

”Skolan har i uppdrag att förmedla och förankra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. ” [LGR22]

Kunskaper inom och förståelse för naturvetenskapens och teknikens natur behövs för att kunna ta ställning till samhällsfrågor och utveckla handlingskompetens. Det gäller både den egna vardagen och för att bidra till en hållbar utveckling.

Naturvetenskapens och teknikens metoder och arbetssätt

Enligt den svenska läroplanen [LGR 22] är naturvetenskapen och teknikens metoder ett sätt att lära sig hur man tar reda på saker men även få förståelse för naturvetenskapens och teknikens möjligheter och begränsningar i samband med olika samhällsfrågor. Genom att träna sig i kritisk granskning och användning av information som handlar om naturvetenskap och teknik så utvecklar man sin förmåga att delta i samhällsdebatten samt att fatta välgrundade beslut.

Testa det här!

Föräldrar, lärare och pedagoger

Föräldrar, lärare och pedagoger

Hej förälder!

Som förälder är du viktig för dina barns attityder genom att öka exponeringen för naturvetenskap och teknik i en positiv kontext. Välj böcker eller titta på barnprogram som exempelvis handlar om djur, rymden eller experiment och prata om dem. Gå en skogspromenad och titta på växter, besök brandkårens öppna hus eller gå på museum. Ta vara på barnets frågor. Även om du inte kan svara på dem så kanske ni tillsammans kan hitta svaret.

Hej lärare och pedagog!

Vi vet att både hemmet, skolan och fritiden påverkar våra attityder till naturvetenskap och teknik.

Undervisningen handlar inte bara om själva ämnet i sig utan att även sätta kunskapen i en kontext och synliggöra människorna som använder kunskaperna i olika yrken eller roller. Det handlar om att få syn på naturvetenskapen och tekniken inom en mängd olika yrken men också att förstå att det vi lär oss inom naturvetenskapen och tekniken är användbar även på fritiden.

Genom att delta i medborgarforskning så kan eleverna dels få en idé om hur forskning går till, dels skapa en relation till en forskare som behöver hjälp. Många initiativ dyker upp när forskare behöver hjälp och det kan vara svårt att få in i planeringen men en årlig återkommande aktivitet är vetenskap och allmänhets massexperiment.

Det finns flera initiativ för att synliggöra de som arbetar med naturvetenskap och teknik. Dels finns förinspelat material att se i undervisningen exempelvis Nobel-lektionerna eller Kemikarriär som båda vänder sig till äldre elever.

Det finns även flera olika initiativ där elever kan möta yrkesverksamma inom naturvetenskap och teknik. Exempelvis ForskaFredag och Introduce a Girl to Engineering day.

Att synliggöra naturvetenskap och teknik i andra yrken och roller är vi ännu inte så bra på. Storbritannien har tagit fram material de senaste åren och vi tar gärna emot tips om du känner till något passande initiativ. Ett sätt är att ställa sig frågan ”För vem eller vilka är den här kunskapen viktigt eller användbar?”

Exempel från Tom Tits

Hur jobbar vi med byggstenarna?

Illustration på flera såpbubblor

Hur jobbar vi med byggstenarna?

Arbetet med vetenskapligt kapital ledde oss till en ny vision - Upptäckarglädje för alla, alltid! Vi är medvetna om att ”alla” och ”alltid” är mäktiga ord. För oss betyder det att även om allt inte ska vara för alla, så ska det finnas något för alla och även det kräver hårt arbete och är en ständigt pågående process av självreflektion och utveckling.

Som en liten del av ett stort ekosystem väljer vi nu noggrannare vad som är relevant för oss att arbeta med för att kunna ta de aktiviteter som vi väljer att göra till en högre nivå där vi har en medveten möjlighet att påverka och tvista aktiviteter så att det blir en positiv upplevelse för fler.

Eftersom vi som informell lärmiljö och med erfarenhet av science capital vet vi att sätta ord på saker, hitta kopplingar till vardagen att förstå hur olika yrkesgrupper, hobbyaktiviteter och så vidare faktiskt bygger på naturvetenskap och teknik.

För att sätta ord på det här, både för oss själva, och som förberedelse för samtal med besökare använder vi ofta en väldigt enkel fråga ”Var finns naturvetenskapen och tekniken i det här?”. Vår erfarenhet säger oss då att det ofta finns lika många kopplingar som det finns individer i samtalet.

Mycket av det vi gör utgår från hur Science Museum Group, UK, arbetar kring de åtta dimensionerna av science capital. 

Våra samarbets­partner