Köp biljett

Forskningen bakom upptäckar­glädje

Forskning kring vad som påverkar och formar människors attityder, engagemang och förhållande till naturvetenskap och teknik ger oss verktyg att skapa upptäckarglädje. Genom att utgå från forskning om till exempel vetenskapligt kapital kan vi kontinuerligt utvecklas. Det förbättrar förutsättningarna för att skapa innehåll som är tillgängligt och där alla kan känna att de hör hemma.

Upptäckarglädje handlar om att utgå från besökarna och deras upplevelser. Det handlar även om att synliggöra och uppskatta det som besökare med olika bakgrund och erfarenheter bidrar med. Upptäckarglädje kan bidra med värde både för besökare och verksamheten:

Värde och fördelar för besökarna:

 • Ökat intresse och engagemang
 • Upplever relevans och kan öka det vetenskapliga kapitalet
 • Ökat deltagande i fritidsaktiviteter och livslångt förhållande till museer och kulturinstitutioner
 • Ökad sannolikhet att känna att naturvetenskap och teknik är för mig och en tänkbar karriärväg

Värde och fördelar för verksamheten:

 • Gemensamt språk till beslutsfattare och finansiärer
 • Ramverk för god praktik
 • Möte med nya målgrupper
 • Besökarna stannar längre och är mer benägna att komma tillbaka eller göra besök i liknande miljöer
Forsknings­portaler

Relevant forskning inom upptäckarglädje för alla

Relevant forskning inom upptäckarglädje för alla

Inom science centervärlden handlar mycket om att dela med sig av kunskaper, kompetenser och erfarenheter. Med tiden bygger vi upp en magkänsla av tyst kunskap. Mycket av det ”vi vet” har stöd i forskning. Magkänslan eller den tysta kunskapen kan till exempel handla om en aktivitet kommer att fungera eller inte men forskning kan också få oss att stanna upp och reflektera. Relevant forskning som går att tillämpa i vardagen är inte alltid så lätt att hitta samtidigt som vi ju vill kunna finna stöd och förklaringar till magkänslan i forskningen.

Här nedanför hittar du forskning och annat material som vi tycker är relevant när vi arbetar med Upptäckarglädje för alla.

System 2020 – Science learning outside the classroom (EU)

 • Lärande äger rum på många platser, inom och utanför det traditionella skolsystemet. SySTEM 2020 – Science learning outside the classroom är ett EU projekt som strävar efter att bättre förstå effekterna av lärande kring naturvetenskap och teknik utanför de formella utbildningssystemen, så kallad informell och icke-formell inlärningspraxis.
 • STE(A)M‐lärande utanför klassrummet. Forum för forskningsbaserad NT-undervisning: Bidrag från konferensen FobasNT19 17–18 oktober 2019 i Norrköping s.81-98.

Science capital - GB

 • University College London: The STEM Participation & Social Justice research group, tidigare the Science Capital research group, som leds av Professor Louise Archer, UCL
 • Science Museum Group verkar för att hjälpa till att bygga upp ett samhälle där vetenskap, teknik och ingenjörskonst och deras inverkan på våra liv nu och i framtiden synliggörs. Science Museum Group deltog i forskningen om science capital som bidragit med forskningsbaserade insikter om vad som påverkar och formar människors attityder, engagemang och förhållande till STEM. 

Exploratorium Visitor Research and Evaluation

 • Forskning och utvärdering är viktiga steg för att förstå lärandets natur och för att utforma innovationer i lärandet. Exploratorium är en pionjär inom nya inlärningsmiljöer, program, utställningar och andra verktyg som hjälper människor att stimulera sin nyfikenhet.

Finsci (FIN/EU)

 • FINSCI är ett forskningsprojekt, som syftar till att ta reda på det nuvarande tillståndet för det av finska vetenskapskapitalet och utveckla sätt att förstärka det. https://www.finsci.fi/sv
Den svenska kontexten

Sammanställning av forskning

Sammanställning av forskning

Relevant forskning som går att tillämpa i vardagen är inte alltid så lätt att hitta för en svensk kontext. Det som vi framför allt tittar på är forskning utanför Sverige och därför behöver vi komplettera med källor som ger en indikation om det som är relevant för Sverige specifikt. Det handlar om att kombinera de internationella forskningsresultaten med den svenska kulturen snarare än att bara ta dem rakt av.

Här nedanför hittar du sammanställningar av forskning och annat material som vi tycker är relevant när vi arbetar med Upptäckarglädje för alla.

Framtidens kunskapssamhälle, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

 • Ett projekt för att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande samt stärka ungas förmåga att värdera information och fatta vetenskapligt grundade beslut.
 • Generation Ekvation – Barn och ungas attityder till kunskap. En rapport om ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige. Med vetskap om hur barn och unga ser på och tar till sig kunskap, i och utanför skolan, kan vi resonera bättre kring förutsättningar för lärande.

Wow! Lustfyllt lärande – vägen till framtiden

 • Tekniska museet har tillsammans med Kairos Future undersökt hur vi ger kommande generationer de bästa möjliga förutsättningarna för att lösa de stora utmaningarna vi har framför oss. Det handlar om lustfyllt och livslångt lärande, och att skapa upplevelser som ger en wow-känsla som står sig i den allt hårdare konkurrensen om vår uppmärksamhet. I rapporten presenteras en rad framgångsfaktorer och nycklar för att lyckas med framtidens lärande.

Informella lärmiljöers effekter på elevers lärande och intresse för naturvetenskap: En översikt. (Per Anderhag)

 • Denna artikel syftar till att ge en översiktlig beskrivning av forskning om informella lärmiljöers effekter på elevers lärande och intresse för naturvetenskap.

Våra samarbets­partner