Köp biljett
Vatten rinner ner längs med Vattentrappan

Vatten­trappan

Visste du att det finns trappor för vatten? Den enkla konstruktionen gör många bra saker för vattnet, precis som vi blir friskare av att springa i trappor.

Vattentrappans form gör att den rinner som i en rörelse som liknar en åtta innan vattnet rinner vidare ner till nästa nivå. Rörelsen gör att vattnet syresätts och på så vis förbättras vattnets kvalitet.

Det finns minst 40 olika modeller av vattentrappor, var och en utformad för sitt ändamål. Den här sortens vattentrappa används både för att syresätta vattnet och samla upp slam i vattnet i avloppsanläggningar. Hur mycket vatten som rinner genom trappan och hur djupa skålarna är avgör hur trappans funktion ser ut. Om skålarna i den här vattentrappan skulle vara djupare och vattnet skulle rinna snabbare och med större mängd skulle vattnet bara syresättas.

Hur fungerar ett vanligt avloppsreningsverk?

Mekanisk rening

De allra flesta reningsverk har mekanisk rening. Den mekaniska reningen kan i sin tur bestå av flera steg:

  1. Rensgaller: Här tas alla större föremål bort ur avloppsvattnet. Gallren har ofta ett mellanrum på tre millimeter.
  2. Sandfång: I en stor vattenbehållare sjunker de partiklar som sluppit igenom rensgallret till botten. Det kan vara exempelvis sand och kaffesump.
  3. Försedimentering: Här tillsätter man kemikalier som gör att föroreningar klumpar ihop sig och sjunker till botten. Resultatet blir ett slam som pumpas ut ur bassängen från botten.

Biologisk rening

Det biologiska reningssteget är konstruerat för att främst rena vattnet från syreförbrukande material, det är organiskt material som inte är helt nedbrutet. För att rena vattnet biologiskt låter man mikroorganismer på ett naturligt sätt bryta ner syreförbrukande material. Samma nerbrytning sker i naturen, men i reningsverket går det mycket snabbare eftersom tillväxten av mikroorganismer stimuleras av stor syretillförsel. Man blåser in syre i avloppsvattnet. Mikroorganismerna sjunker till botten av bassängen som slam. Processen brukar ta 5-7 dagar.

Man kan också rena vattnet biologiskt genom att avloppsvattnet får sippra genom en bädd av sten eller plastmaterial som är täckta av en hinna av mikroorganismer.

Det finns också bakterier som omvandlar kväve i vattnet till luftkväve. Övergödande kväve i vattnet omvandlas därmed till kväve i luften.

Kemisk rening

Den kemiska reningen tar bort fosfor ur vattnet. Om fosfor kommer ut i naturen i stora mängder orsakar det övergödning. Reningen sker genom att man tillsätter en kemikalie som reagerar med vattnets fosfor och klumpar ihop fosforen. Klumparna blir tunga och sjunker till botten och bildar slam. Slammet pumpas bort från vattnet.

Nu är vattnet renat från "naturliga föroreningar" och kan släppas ut i naturen igen.

Våra samarbets­partner