Köp biljett

Policy

Lean arbete på Telge

Telgekoncernens policy för lean, arbetsmiljö och miljö

Leanhuset är vår ledstjärna och lean, arbetsmiljö och miljö är en självklar del i det dagliga systematiska arbetet i alla våra verksamheter.

Vi skapar förutsättningar för att vara en hållbar koncern och attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och engagemang. Det sker genom att vi alla utvecklar vårt medarbetarskap och ledarskap utifrån våra kärnvärden och lean.

Mer detaljerat innebär detta:

Lean

Leanfilosofin ger oss en sund och hållbar tillväxt som är bra för oss och våra intressenter genom att vi:

 • Vet vilka våra kunder är och deras behov utgör grunden för vad vi levererar
 • Baserar våra beslut på fakta och analys
 • Har en tydlig vision inom koncernen och att uppdragen för verksamheterna
  är tydliga och överenskomna
 • Har tydliga och balanserade mål inom Säkerhet/Hälsa/Miljö, Kvalitet, Leverans, Ekonomi/Effektivitet som för oss i koncernens riktning mot visionen
 • Ständigt förbättrar våra processer och arbetssätt för att leverera det
  bästa för kunden
 • Arbetar på ett sätt som gör att varje individ utvecklas, mår bra och kan
  bidra till en verksamhet som ständigt förbättras

Arbetsmiljö

Vi har en arbetsmiljö som präglas av öppenhet och att alla individer behandlas jämlikt och med respekt genom att vi:

 • Prioriterar säkra och hälsosamma arbetsförhållanden
 • Arbetar systematiskt för att förebygga arbetsmiljörisker
 • Löpande samverkar med både medarbetare, skyddsombud
  och fackliga organisationer
 • Tydliggör och följer lagar och förordningar samt såväl andras som egna
  krav inom arbetsmiljö
 • Ständigt förbättrar vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt som socialt och fysiskt genom att utveckla våra processer och arbetssätt
 • Har tydliga mål och ett systematiskt arbetssätt för vårt arbetsmiljöarbete

Miljö

Vi har ett långsiktigt miljöarbete som bidrar till att de globala hållbarhetsmålen uppfylls genom att vi:

 • Arbetar systematiskt för att minimera vår negativa miljöpåverkan i alla processer
 • Arbetar systematiskt för att maximera vår positiva miljöpåverkan i alla processer
 • Tydliggör och följer lagar och förordningar samt såväl andras som egna
  krav inom miljö
 • Ständigt förbättrar vårt miljöarbete genom att utveckla våra
  processer och arbetssätt
 • Har tydliga mål och ett systematiskt arbetssätt för vårt miljöarbete

Lean arbete på Telge

Våra samarbets­partner