Köp biljett
Tom Tits Experiment byggnad vy med södra parken

Vad gör vi för att gynna pollinatörerna?

På Tom Tits Experiment har vi cirka 8 000 m2 parkyta. En viktig beståndsdel för att skapa biologisk mångfald är tillgång till rent vatten. Vår grundvattenbrunn, våra dammar och vår konstgjorda bäck ger oss god tillgång till vatten.

Växtmaterialet i parken är i grunden inspirerat av naturen i Södertäljes närhet med vissa inslag av mer långväga invandrade växter. Idag sköts parken på Tom Tits helt utan konstgödsel, kemikalier och dessutom fossilfritt. Ett motto är att inget biologiskt avfall, som ogräsrens eller löv mm, lämnar parken utan allting får återgå till jorden. Det får ligga kvar på jorden i rabatterna under växter, buskar och träd, vilket skapar mat till maskar och andra nedbrytare som genom sin nedbrytande förmåga i sin tur skapar näring åt växterna. Beskäringsrester klipps i småbitar, större grenar blir till risstaket eller ordnade rishögar för att skapa boplatser åt insekter, spindlar, ödlor, ormar, igelkottar och andra bosökare. Naturens kretslopp – helt enkelt.

Ett annat motto är att alla växtval vi gör ska ha en tydlig nytta, som till exempel att växten är ätbar för människan eller olika djur och fåglar, eller viktig för någon insekt eller annat kryp. Ofta kan en växt fylla flera av dessa kriterier. Skönheten av växten får man på köpet! Vi strävar efter att parken som helhet ska ha blommande nektar och pollenväxter hela säsongen för att så många olika pollinerare som möjligt ska ha mat hela tiden.

Alla blommor lägger man kanske inte märke till på en gång. Blommande träd och buskar erbjuder mycket nektar och pollen, likaså mycket ogräs, men de är lite mer iögonfallande. Men frågan är då, är det ogräs?

Tom Tits samarbetar med flera andra företag och Södertälje kommun för att Södertälje ska bli ett självklart val för bosökande utöver människan! För att göra Södertälje attraktivt för dessa olika levande organismer behövs ett riktat arbete för att ta fram olika platser som innehåller mat, vatten och boplatser till våra vänner pollinerarna och är förbundna med varandra genom stråk av grönytor, för att undvika att det uppstår isolerande platser utan möjlighet till utbyte. Ett led i detta är att Södertälje kommun har antagit en pollineringsplan vars mål är att gynna en mångfald av pollinatörer i Södertälje.

Våra samarbets­partner